Zhuangzi as Philosopher

https://hackettpublishing.com/zhuangziphil